เรียนรู้ สู่อาเซียน

Posted กันยายน 25, 2014 by shineon.in.th in Life Style


อาเซียน

อาเซียน

        สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations ) หรือ อาเซียน (ASEAN)  เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

 

อาเซียน

อาเซียน

 

        สมาคมอาเซียน มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2504 โดย ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา ขึ้นเพื่อการร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ได้ก่อตั้งสมาคมอาเซียนขึ้น ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ซึ่งถือเป็นบิดาผู้ก่อตั้งองค์กร ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 เวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่ 7 ไม่นานในปี 2540 ลาวและพม่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่ 8 และ 9 ส่วนกัมพูชาประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแต่ถูกเลื่อนออกไป เพราะปัญหาทางการเมืองในประเทศ  จนกระทั่งในปี 2542 กัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศที่ 10

      ได้มีการสรุปแนวทางวัตถุประสงค์ของสมาคมอาเซียนไว้ดังนี้

1. ให้ความเคารพแก่เอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติทั้งหมด

2. รัฐสมาชิกแต่ละประเทศ จะปราศจากการแทรกแทรง จากภายนอก การรุกรานดินแดน และการบังคับขู่เข็น

3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐและสมาชิกอื่นๆ

4. ยอมรับในความแตกต่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ

5. ไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กำลัง

6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาเซียน

อาเซียน

      การเข้าสู่สมาคมอาเซียน

โลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย พร้อมการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงขึ้น ประเทศสมาชิกจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและเพื่อสร้างความเข้มแข็ง จึงได้ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2” (Declaration of ASEAN Concord II ) ่ เพื่อประกาศจัดตั้งสมาคมอาเซียน ภายในปี 2563 ซึ่งต่อมาผู้นำอาเซียนได้เร่งรัดการรวมตัวของประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้น ภายในปี 2558 เพราะเห็นว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็ว ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างสมาคมอาเซียน ที่ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC) มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community Blueprint ) มีเป้าหมายให้อาเซียน มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการติดต่อซื้อขายอย่างเสรี เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ 3) ประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน ( ASEAN Socio – Cultura Community ) เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา

 

อาเซียน

อาเซียน

 

           เราจะเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 อย่างไร

ปัจจุบันการสื่อสารภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญมาก เราต้องเรียนรู้ภาษาให้มากขึ้น ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นภาษาพื้นฐานที่จะใช้ในการทำงานที่ทุกคนควรมี เพราะฉะนั้นควรศึกษาและฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้แล้วเข้าใจวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ให้เป็น เปิดใจและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : wikipedia, buu.ac.th, environnet.in.th, krukanidta.wordpress